نعوذ بالله

روزی یکی از امرا به ملانصرالدین گفت: همان طور که می دانی در زمان خلفای عباسی رسم بوده که به خلفا، شاهان و امیران یک لقبی می دادند که به الله ختم می شد، به نظر تو چه لقبی برازنده من است؟ ملانصرالدین کمی فکر کرد و گفت: بهترین لقب برای شما نعوذ بااله است.

تعداد دفعات بازدید: 501