اولیای بدون کبر و غرور

از ملانصرالدین پرسیدند: تو که می گویی از اولیا هستی چطوری می خواهی این مسئله را ثابت کنی؟ ملا گفت: من به هر درختی اشاره کنم سریع پیش من می آید. ملانصرالدین سه بار درخت را صدا زد و گفت: ای درخت پیش من بیا. اما حتی برگ درخت هم تکان نخورد. ملا آرام به طرف درخت رفت و ایستاد. او را مسخره کردند و گفتند: درخت که جلو نیامد، چرا تو خودت جلو رفتی؟ ملانصرالدین جواب داد: اولیا کبر و غرور ندارند، اگر درخت پیش من نیامد من پیش درخت می روم.

تعداد دفعات بازدید: 657