پای بی وضو

روزی ملا مشغول وضو گرفتن بود. قبل از اینکه مسح پای چپ را تمام کند، آب تمام شد. ملا وقت نماز روی یک پا ایستاد. علتش را پرسیدند ملا جواب داد: برای اینکه پای چپم وضو ندارد.

تعداد دفعات بازدید: 513