نردبان عروج

روزی کشیشی پیش ملا رفت و درباره مسائل دینی با او به بحث پرداخت و ملانصرالدین هم جوابش را می داد. کشیش گفت: جناب ملا! پیامبر شما چگونه به معراج رفت؟ ملا بدون معطلی جواب داد: با همان نردبانی که پیامبر شما به آسمان چهارم رفت.

تعداد دفعات بازدید: 445