5 ) همسفر حج

امام: «هرگز دعا نمی کنم.»

تعداد دفعات بازدید: 268