فرزند ملا نصرالدین

روزی مردی میهمان ملا نصرالدین بود. از ملا پرسید: شما فرزند هم دارید؟ ملا جواب داد: بله! یک پسر دارم. مرد گفت: مثل جوانهای امروزی دنبال وقت تلف کردن و هدر دادن عمرش که نیست؟ ملا نصرالدین گفت: نه. مرد پرسید: اهل خوردن شراب و دود و دم و قمار و این جور چیزها هم که نیست؟ ملا نصرالدین گفت: نه! اصلا ًًً و ابداً. مرد گفت: پس خدا را هزار مرتبه شکر! به شما به خاطر چنین فرزند صالحی تبریک می گویم. خوب فرزند ذکور حضرت عالی چند سال دارند؟ ملا نصرالدین جواب داد: والا هنوز شیرخواره هستند و خدا همین چند ماه پیش او را به ما داده است.

تعداد دفعات بازدید: 424