عهد دقیانوس

روزی ملا نصرالدین میخ طویله ای را به دیوار طویله همسایه می کوبید که ناگهان سوراخی در دیوار ایجاد شد.ملا با عجله زنش را صدا کرد و گفت: عیال بیا که یک طویله پر از اسب و شتر پیدا کردم. زن هم با خوشحالی از سوراخ نگاه کرد و تعداد زیادی اسب و شتر دید. ملا نصرالدین گفت: غلط نکنم اینها را کسی از زمان عهد دقیانوس اینجا بسته است.

تعداد دفعات بازدید: 396