معامله ملا

ملانصرالدین هر روز نه تخم مرغ را یک درهم می خرید و می رفت در دهکده های اطراف هر ده تا تخم مرغ را یک درهم می فروخت . آشنایی او را دید و گفت: ملا! آخه این چه جور کاسبی است که تو همیشه ضررمی کنی ؟ ملانصرالدین با خونسردی گفت: کاسبی ، کاسبی است دیگر !سود و ضررش چندان مهم نیست همین که هر روز از این ده به آن ده می روم و مردم مرا بیکاره نمیدانند برایم بس است .

تعداد دفعات بازدید: 470