مغز ملا

از ملانصرالدین پرسیدند: مغز تو کجای سرت قرار گرفته است؟ ملا به یک قسمت بدنش اشاره کرد. گفتند: جناب ملا! اینجا که دقیقانقطه مقابل مغز است؟ گفت: تا ضدش را نشان ندهم اصلش معلوم نمی شود.

تعداد دفعات بازدید: 399