استدلال ملا

روزی چند نفر دور هم نشسته بودند و با هم صحبت می کردند، ملانصرالدین هم به جمع آنها اضافه شد. یکی از آنها از ملا پرسید: چرا شکارچی ها وقت شکار کردن یک چشم خود را می بندند؟ ملانصرالدین جواب داد: برای اینکه اگر دو چشم خود را ببندند جایی را نمی توانند ببینند. باز از ملا پرسیدند: چرا مرغ یک پای خود را بلند می کند و روی پای دیگرش می ایستد؟ ملا جواب داد: به خاطر اینکه اگر آن یک پای دیگر را هم بلند کند، می افتد. باز از ملا پرسیدند: چرا موذن وقتی اذان می گوید دستش را کنار گوشش می گذارد؟ ملانصرالدین با زرنگی گفت: برای اینکه اگر دستش را روی دهانش بگذارد دیگر صدایش بیرون نمی آید.

تعداد دفعات بازدید: 433