عیال بی نام

ملا دیگه از دست کارهای زنش خسته شده بود قصد داشت او را طلاق بدهد به همین خاطر نزد قاضی رفت. قاضی پرسید: اسم زنت چیست؟ ملا گفت: نمی دانم!! قاضی گفت: چند سال است که او زن توست؟ گفت: بیشتر از بیست سال. قاضی با تعجب پرسید: پس چه طور اسم او را نمی دانی؟ ملا گفت: چون با او معاشر نیستم، اسمش را نمی دانم.

تعداد دفعات بازدید: 441