گاو چابک

یک روز حاکم شهر ملا را برای بازی چوگان به میدان شهر دعوت کرد. ملا سوار گاو پیری شد و به میدان رفت. حاکم از دیدن ملانصرالدین خنده اش گرفت و گفت: در میدان چوگان همه سوار اسبی چابک می شوند و تو آن وقت سوار گاوی به این پیری شده ای؟ ملانصرالدین جواب داد: ده سال قبل این گاو گوساله جوانی بود، اینقدر چابک بود که از ده تا اسب هم جلو می افتاد.

تعداد دفعات بازدید: 512