خروس شدن ملا

روزی چند تا از دوستان ملانصرالدین به همراه ملا به حمام رفتند و هر کدام تخم مرغی را هم، همراهشان بردند. دوستان ملا برای آنکه کمی سر به سر او بگذارند رو به ملا کردند و گفتند: هرکس توانست تخمی بگذارد، پول حمامش را نمی دهد. آن چند نفر روی سکوی حمام نشستند و مثل مرغ قدقد کردند و تخم مرغ ها را روی سکو گذاشتند. ملا هم مثل خروس شروع کرد به قوقولی کردن و دستهایش را تکان داد. رفقاش پرسیدند: ملا! معنی این کار چیست؟ ملانصرالدین گفت: برای من این همه مرغ تخمگذار حداقل یک خروس باید باشد.

تعداد دفعات بازدید: 612