قصاص به مثل

روزی از بد روزگار ملانصرالدین در صندلی قضاوت نشسته بود و قضاوت می کرد، دختری پیش او آمد و از جوانی شکایت کرد که او را به زور بوسیده است. ملا گفت: دخترم، رای من قصاص به مثل است، تو هم او را به زور ببوس!!

تعداد دفعات بازدید: 462