تهیه ستاره

از ملانصرالدین پرسیدند: وقتی که ماه نو در آسمان پیدا می شود، ماه کهنه را چکار می کنند. ملا جواب داد: آن را ریز ریز می کنند و باهاش ستاره می سازند.

تعداد دفعات بازدید: 467