سئوال بهلول درباره حضرت لوط

از بهلول سئوال کردند که حضرت لوط پیغمبر ، از چه قومی بود ؟ گفت : از اسمش پیداست که پیغمبر الوات و اراذل بوده است . گفتند : چرا چنین جسارتی به پیغمبر خدا می کنی ؟ گفت : به خود پیغمبر جسارتی نشده ، قومش را می گویم و دروغ هم نگفتم .

تعداد دفعات بازدید: 4254