قاضی عادل

روزی مردی پیش ملانصرالدین آمد و از دست رفیقش شکایت کرد و آنقدر جریان دعوا را با آب و تاب برای او تعریف کرد که ملا گفت: حق با تو است.روز بعد رفیق آن مرد پیش ملا رفت و او هم جریان را برای او توضیح داد. ملا گفت: حق با تو است. زن ملا که شاهد این قضایا بود گفت: مرد این چه قضاوتی است که تو می کنی مگر می شود دو طرف دعوا حق داشته باشند؟ ملا گفت: بله، صحیح است، شما حق دارید.

تعداد دفعات بازدید: 440