پیش بینی

وقتی دختر به روی مردی لبخند می زند آن مرد اگر دوراندیش و سیاستمدار باشد از همان وقت خود را برای حوادث و مصائب گوناگون از جمله تهیه مسکن،کرایه خانه،مخارج پزشک و بیمارستان و زایشگاه،تأمین لباس و پوشاک و پرداخت شهریه بچه ها آماده می کند

تعداد دفعات بازدید: 680