حشرات موذی

خانه ملانصرالدین از آن خانه های قدیمی بود که پر از حشرات موذی و سوسک و مورچه بود. یک روز به ملا خبر دادند که خانه ات آتش گرفته و تمامش سوخته. ملانصرالدین با شنیدن این خبر بلافاصله دستهایش را بالا برد و شروع کرد به شکر کردن خداوند. مردم متعجبانه پرسیدند: ملا حواست کجاست؟ گفتیم خانه ات سوخته و بی خانمان شده ای آنوقت تو داری شکر می کنی. ملا جواب داد: اگر خانه ام آتش نگرفته بود نمی دانستم چطور از دست این حشرات موذی راحت شوم.

تعداد دفعات بازدید: 407