ملای عزادار

عیال بیچاره ملا تازه مرحوم شده بود اما ملا زیاد به روی خودش نمی آورد. اما همینکه خرش مرد تا چند روز گریه و زاری می کرد. از او علت کارش را پرسیدند. ملا جواب داد: زنم که مرد، غصه ای نداشتم چون همسایه ها و رفقایم جمع شدند و گفتند غصه نخور، یک زن دیگر برایت پیدا می کنیم، اما خرم که مرد هیچ کس هیچ حرفی به من نزد.

تعداد دفعات بازدید: 816