قاضی خدانشناس

فردی پیش قاضی رفت و ادعا کرد که از ملانصرالدین صد دینار طلب دارد. قاضی شکایت شاکی را شنید و گفت: شاهدی هم داری؟ گفت: بله، خدا! ملانصرالدین گفت: برای شهادتت باید کسی را معرفی کنی که قاضی را بشناسد.

تعداد دفعات بازدید: 549