خواب ناز

شبی خانه ملانصرالدین آتش گرفت و زنش در آتش سوخت . یکی از دوستان ملا برای دلداری پیش ملا رفت و به اوگفت : ملا ! به هیچ طریقی نمی توانستی زنت را نجات بدهی ؟ ملانصرالدین گفت : چرا! اما چون تازه به خواب ناز رفته بود دلم نیامد بیدارش کنم .

تعداد دفعات بازدید: 444