خواب شیطان

روزی مردی پیش ملا رفت و گفت: دیشب خواب شیطان را دیده ام و خیلی می ترسم. ملا گفت: بگو ببینم چه شکلی بود؟ مرد گفت: درست عین خر. ملا جواب داد: نترس، شیطان نبوده. به احتمال زیاد از سایه خودت ترسیده ای.

تعداد دفعات بازدید: 595