به جنگ رفتن ملانصرالدین

بین شهری که ملانصرالدین در آن زندگی می کرد و یک شهر دیگر جنگ درگرفته بود.حاکم شهر عده ای را جمع کرد و فرستاد به جنگ. یک شمشیر و یک سپر هم داد دست ملانصرالدین و او را هم راهی کرد. چند روزی که گذشت ملا با سر شکسته و بدن زخمی برگشت.گفتند: ملا! چرا از خودت دفاع نکردی و گذاشتی زخمی ات کنند؟ ملا جواب داد: چرا پرت و پلا می گویید! اگر جای من بودید و یک دستتان به شمشیر بند بود و یک دستتان به سپر، آن وقت با کجایتان دفاع می کردید؟

تعداد دفعات بازدید: 410