بز زبان بسته

ملانصرالدین دو تا بز داشت. یکی از آنها فرار کرد و ملا هر چه دنبالش کرد به او نرسید.برگشت و افتاد به جان آن یکی بز بیچاره. رفیقی او را دید و گفت: ملا، این چه کاری بود که کردی؟ ملانصرالدین گفت: شما نمی دانید! اگر این زبان بسته نبود از آن یکی تندتر می دوید.

تعداد دفعات بازدید: 796