روزه

از ملانصرالدین پرسیدند: اگر در ماه مبارک رمضان مردی زنش را ببوسد آیا روزه اش باطل می شود. ملا جواب داد: اگر تازه ازدواج کرده باشند روزه اش باطل می شود. اما اگر دو سال از ازدواجشان گذشته باشد آن را نمی دانم. اما اگر مثل من از ازدواجش سه سال گذشته باشد مطمئن هستم که روزه اش باطل نمی شود.

تعداد دفعات بازدید: 482