باغبانی

فصل بهار بود و . ملانصرالدین روزها در باغچه اش درخت می کاشت اما شبها آنها را از خاک در می آورد و می برد و می گذاشت گوشه اتاق. همسایه ها وقتی این کار را دیدند تعجب کردند و گفتند: آهای ملا! این چه جور باغبانی است که تو می کنی؟ ملا جواب داد: فایده اش این است که شبها دزد نمی تواند درختهایم را از ریشه در بیاورد و ببرد.

تعداد دفعات بازدید: 423