جوجه های عزادار

روزی خروس ملا مرد. ملا چند تکه پارچه سیاه برداشت و دور گردن جوجه ها انداخت . یکی از دوستان ملا از راه رسید و وقتی این کار ملا را دید، پرسید: ملا چه کارهای عجیبی می کنی؟ . ملانصرالدین جواب داد: کجای کار من عجیب است. طفلکی جوجه ها برای پدرشان عزادارند.

تعداد دفعات بازدید: 341