شلغم

یکی از دوستان ملانصرالدین به او رسید و گفت: ملا! اگه گفتی چی تو مشت من است، می دهم با آن خاگینه درست کنی. ملانصرالدین گفت: اطرافش سفید است و توی آن زرد است. ملانصرالدین جواب داد: خوب این که دیگه معلوم است، شلغمی است که تویش را خالی کرده اند و آن را با زردک پر کرده اند.

تعداد دفعات بازدید: 457