ملای خوش اشتها

ملا چند نفر از همسایه ها را دور خوش جمع کرد و گفت: زنی برایم پیدا کنید که هم دختر باشد، هم پولدار باشد، هم خوشگل باشد و هم خوش اخلاق. یکی از زنان همسایه گفت: مشکل بشود این چهار صفت را در یک نفر پیدا کرد. اجازه می دهید چهار زن برای شما پیدا کنیم که هر کدام یکی از این صفات را داشته باشد؟ ملانصرالدین سری تکان داد و گفت: نیکی و پرسش؟

تعداد دفعات بازدید: 424