شهادت به وحدانیت

شبلی عارف بزرگ را در حال احتضار گفتند شهادت بگوی : گفت : شهادت نفی غیر است و اثبات او آنرا که باید نفی کرد موجود نیست و آنکه جز او هیچ نیست از اثبات مستغنی . با نابود چگونه اثبات بود کند و معدوم چگونه اظهار وجود .

تعداد دفعات بازدید: 668