بچه باهوش

روزی در جمعی از دوستان بادمجانی را نشان پسر ملا دادند و پرسیدند: این چیست؟ پسر ملا گفت: بچه گاو است که هنوز چشم باز نکرده است. ملانصرالدین خندید و با خوشحالی گفت: خیال نکنید که این موضوع را من یادش داده ام، هوش خودش زیاد است.

تعداد دفعات بازدید: 455