دم خروس

دزدی خروس ملا را دزدید و در خورجینش گذاشت. ملانصرالدین جلوی راهش را گرفت و گفت: ای دزد نابکار خروسم را پس بده. دزد گفت: به حضرت عباس، من خروس تو را ندزدیده ام. ملا گفت: قسم حضرت عباس را قبول کنم یا دم خروس را؟

تعداد دفعات بازدید: 529