آتش

ملانصرالدین سر پیری به فکر افتاده بود که زن تازه ای بگیرد. یکی از دوستانش گفت: ملا! حالا چه وقت زن گرفتن است تو باید به فکر آن دنیا باشی. ملانصرالدین جواب داد: عجب خنگی هستی. مگر نمی دانی که توی زمستان آتش بیشتر مزه می دهد.

تعداد دفعات بازدید: 491