تقسیم عادلانه

روزی بچه های ده مقداری بادام آوردند و از ملانصرالدین خواستند که آنها را بینشان تقسیم کند. ملا بادام ها را گرفت. به یکی سه تا داد، به یکی پنج تا و به یکی هم هیچی نداد. بچه ها گفتند: جناب ملا! این چه وضع تقسیم کردن است. ملانصرالدین گفت: اگر شما ها همه مثل هم بودید بادام ها را به طور مساوی تقسیم می کردم اما چون هیچ کدام شکل هم نیستید این طور تقسیم کردم.

تعداد دفعات بازدید: 504