قدم نو رسیده مبارک

خداوند بچه ای به ملا داد. یکی از رفیقانش برای سر سلامتی پیش او آمد و گفت: قدم نو رسیده مبارک باشد، فرزندت پسر است؟ ملانصرالدین جواب داد: نه! رفیق ملا با خونسردی گفت: پس حتما دختر است. ملانصرالدین گفت: درست است، تو از کجا فهمیدی؟

تعداد دفعات بازدید: 468