ریاضت کشیدن خر ملا

روزی ملانصرالدین به خاطر صرفه جویی جیره کاه و جو خرش را کم کرد. خر ملا روز به روز لاغرتر و نحیف تر می شد تا اینکه مرد. ملا پیش خودش گفت: تازه خرمان داشت به ریاضت کشیدن عادت می کرد ولی اجل مهلتش نداد.

تعداد دفعات بازدید: 1381