ضمیر خوانی

روزی ملانصرالدین ادعای کرامت کرد. گفتند: دلیلی و نشانی برایمان بیاور؟ گفت: مثلا می توانم بگویم که الساعه در ضمیر شما چه می گذرد. گفتند: اگر راست می گویی بگو. گفت: همگی در این فکر هستید که من قادر به اثبات ادعایم هستم یا خیر؟!!

تعداد دفعات بازدید: 661