کباب کبوتر

روزی مردی کشک خورده بود و کمی از آن روی ریشش ریخته بود. ملانصرالدین به او رسید و پرسید: امروز ناهار چی خوردی؟ مرد جواب داد غذای لذیذی بود، راستش هفت هشت کبوتر به سیخ کشیدم و با بچه ها خوردیم. ملانصرالدین گفت: معلوم است! چون کمی از فضله شان چسبیده به ریش مبارکتان.

تعداد دفعات بازدید: 1097