جایزه هارون به بهلول

روزی هارون الرشید امر کرد تا جایزه ای به بهلول بدهند. چون جایزه را به او دادند نگرفت ،او را رد کرده و گفت : این مال را به اشخاصی بدهید که از آنها گرفته اید و اگر این مال را به صاحبش برنگردانید ، هر آئینه روزی خواهد رسید که از خلیفه مطالبه شود ، ولی در آن روز دست خلیفه خالی و چاره ای جز ندامت و پشیمانی ندارد . هارون از شنیدن این کلمات به خود لرزید و به گریه افتاد و گفتار بهلول را تصدیق کرد .

تعداد دفعات بازدید: 3113