لغزش

روزی ابوحنفیه از راهی می گذشت.کودکی را دید که در گل مانده بود.گفت گوش دار تا نیفتی. کودک گفت:افتادن من سهل است،اگر بیفتم تنها باشم.اما تو گوش دار که نیفتی،چون اگر پای تو بلغزد همه مسلمانانی که دنبال تو روانند خواهند افتاد و آن زمان برخاستن همه کار دشوار است

تعداد دفعات بازدید: 1619