دم خر

روزی دوستان ملا گفتند برویم و کمی سر به سر ملا بگذاریم. اولی گفت: ملا اگر گفتی مرکز زمین کجاست؟ ملا گفت: همان جایی که خر من پای چپش را گذاشته. مرد با تعجب گفت: چطور ممکن است. ملا گفت: اگر باور نمیکنی می توانی اندازه بگیری. دومی گفت: اگر گفتی توی آسمان چقدر ستاره وجود دارد؟ . ملانصرالدین گفت: به بندازه موهای دم خر من. مرد گفت: چطور چنین چیزی ممکن است؟ ملا گفت: اگر باور نداری می توانی بیایی و موهای آن را بشماری. سومی دستی به ریشهای بلند خود کشید و گفت: اگر گفتی ریش من چند تا مو دارد؟ ملا با حاضر جوابی گفت: به اندازه موهای خر من. مرد با تعجب گفت: موی دم خر تو چه ارتباطی با ریش من دارد؟ملا گفت: این تعجب ندارد. یک تار از موی دم خر من بکنید یک تار هم از ریش شما اگر یک اندازه نبود حق با شماست.

تعداد دفعات بازدید: 500