دو غازی

قاضی شهر عوض شده بود و ملانصرالدین رفته بود دیدن قاضی جدید. موقع صحبت گفت: قاضی بودن هم چقدر عجیب و غریب است. اگر ترقی کنی می شوی دو غازی و اگر تنزل کنی می شوی نیم غازی.

تعداد دفعات بازدید: 472