خرصرفه جو

روزی ملا از زور بی پولی به فکر صرفه جوئی افتادو تصمیم گرفت هر روز از خوراک خرش مقداری کم کند . یک هفته که گذشت ، ملا فهمید که روش خوبی برای صرفه جوئی پیدا کرده است ، چون میدید خرش با اینکه از مقدار خوراکش کم شده است باز هم عین قبل با رمی برد و عین خیالش نیست. ملا به کم کردن غذای خر ادامه داد تا اینکه به کلی خوراکش را قطع کرد و خر افتاد و مرد . ملا خیلی ناراحت شده بود و مرتب آهو ناله می کرد . آشنایی به ملا رسید و گفت : ملا ! ملا مردن یک خر که اینقدر آه و ناله ندارد . ملانصرالدین جواب داد : آخر شما نمی دانید این خر چه جور خری بود . تازه داشت یاد می گرفت که بدون خورد و خوراک هم کار کند اما حیف که اجل مهلتش نداد و او را از من گرفت .

تعداد دفعات بازدید: 379