لذت ها

اهل هند گفته اند لذت ها در هفت زمان است لذت یک ساعت فقط همنشینی با زنی است. لذت یک روز در شرب خمر که به خمار و دردسر بعدی آن نمی ارزد. لذت سه روز در کشیدن نوره است.لذت یک هفته در حمام و نظافت است. لذت یک ماه در ماه اول ازدواج یعنی ماه عسل است.لذت یک سال در اولاد است و لذت یک عمر در دیدار و همنشینی با اهل فضل است

تعداد دفعات بازدید: 702