غذا و در

روزی مادر ملا گفت: ملا جان وقتی می آیی تو غذا را بیاور و در را هم پشت سرت ببند. ملا گفت: ببخشید خیلی تند گفتید متوجه نشدم که اول غذا را بیاورم و بعد در را ببندم و یا اول در را ببندم و بعد غذا را بیاورم!!

تعداد دفعات بازدید: 473