مردم آزار

ملا دوست مردم آزاری بود که همه را اذیت می کرد و مثل بختک روی سر این و آن می افتاد. روزی خبر مرگ این دوست را شنید و گفت: هم مردم را راحت کرد و هم خودش از دست خودش راحت شد.

تعداد دفعات بازدید: 407