خانه

روزی از ملا پرسیدند: قبل از خلقت آسمان و زمین، ملائک کجا بودند؟ ملانصرالدین جواب داد: سر خانه و زندگیشان.

تعداد دفعات بازدید: 412