کودنی ملا

عده ای در بیابان قطب نمایی پیدا کردند و پیش ملا آوردند تا به آنها بگوید که آن چیست. ملا های های زد زیر گریه و بعدش قاه قاه شروع کرد به خندیدن. گفتند: ملا همه کار های تو عجیب است، نه به این گریه و نه به این خندیدن؟ ملانصرالدین گفت: گریه کردم دیدم شما چه قدر بی شعور هستید که نمی دانید چیز به این کوچکی چیست. بعدش خنده ام گرفت برای اینکه دیدم من از شما بی شعورترم و خودم هم نمی دانم.

تعداد دفعات بازدید: 425