آفتاب گرفتن ماهی

روزی ملا نصرالدین با رفیقش برای گردش به لب دریا رفتند. رفیقش گفت: ببین چه ماهی بزرگی آنجاست. ملا نصرالدین رو به ساحل و آنجا را نگاه کرد. رفیقش گفت: چرا ماسه ها را نگاه می کنی، مگر ماهی به غیر از آب جای دیگری هم هست؟ ملا جواب داد: فکر کردم از آب بیرون آمده تا حمام آفتاب بگیرد.

تعداد دفعات بازدید: 370